Heb geduld voor mooie dingen,

Ook al duurt het wachten lang.

Bloemen bloeien op door liefde

Niet door haast en niet door dwang.

-Martin Gijzemijter

Formaliteiten en Voorwaarden:


Hieronder kun je het inschrijfformulier en het sleutelcontract downloaden ter inzage:
 
Document: Download:
  • Inschrijfformulier                                                                     
  • Sleutelcontract
   
 

'

 
  

1.1         Opdrachtnemer; medewerker van HUS-Leon Can Do gevestigd in Zeewolde aan de Koraal 18;

1.2         Opdrachtgever; bezitter van de hond(en) en/of andere huisdieren;

1.3         Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en) en/of andere huisdieren;

1.4         Hond(en) en/of andere huisdieren; hond(en)en/of andere huisdieren van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden uitgelaten.

Artikel 2 – algemeen

2.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de

             opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in     

             enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel  

             de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.2        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, regiokantoor Zwolle;

2.3        Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4        Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de 

             prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en

             prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen

            aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

 Artikel 3 – aangaan overeenkomst

 3.1.       Van iedere reservering voor de services van Hondenuitlaatservice ‘Leon Can Do’, wordt door

              Hondenuitlaatservice ‘Leon Can Do’ samen met de opdrachtgever een zorgovereenkomst opgesteld;

3.2.        De zorgovereenkomst dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld en ondertekend te worden door   

              zowel Hondenuitlaatservice ‘Leon Can Do’ als opdrachtgever;

3.3.         Opdrachtgever dient, bij het aangaan van de  zorgovereenkomst, kennis genomen te hebben van de    

                Algemene voorwaarden behorende bij deze zorgovereenkomst en deze te ondertekenen .

Artikel 3 – rechten en plichten opdrachtnemer

4.1          De hond(en) wordt/worden op afgesproken tijden door de opdrachtnemer opgehaald op het met de     

              opdrachtgever afgesproken adres, alwaar zij door de opdrachtnemer ook weer worden afgeleverd;

4.2         Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en) van de opdrachtgever;

4.3         Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene voorwaarden en het inschrijfformulier  gemachtigd om de hond(en) uit te laten;

4.4         Opdrachtnemer laat de hond(en) uit; voor de duur van de afgesproken tijd, terug te vinden in  het inschrijfformulier van de opdrachtgever;

4.5         Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze om met de hond(en);

4.6         Opdrachtnemer heeft het recht om de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken;

4.7         Opdrachtnemer behoudt zich het recht om bij extreme weersomstandigheden (weeralarm) de wandelingen zo aan te passen, dat het zowel voor de hond als de opdrachtnemers veilig blijft.

4.8         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft het zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever, wanneer er sprake is van een dergelijke omstandigheid;

4.9         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non actief te stellen in verband met bijvoorbeeld vakantie. De opdrachtnemer dient zo mogelijk, afwezigheid minimaal vier weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever;

4.10       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op elk moment te besluiten de hond(en) (verder) te weigeren, indien de opdrachtnemer van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen;

4.11       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de hond(en) te weigeren, indien zij van mening is dat de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor deelname aan de uitlaatservice;

4.12       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte (inclusief vlooien en wormen) heeft, de hond(en) gedurende de besmettelijke periode niet mee te nemen.

Artikel 5 – rechten en plichten opdrachtgever

5.1         Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en kennelhoest enting ontvangt;

5.2         Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken;

5.3         Opdrachtgever dient voor de hond(en) WA te zijn verzekerd;

5.4         Opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, de hond(en) medische zorg te verschaffen, wanneer de opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact worden gezocht met de opdrachtgever;

5.5         Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;

5.6         Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.

Artikel 6 – aansprakelijkheid

6.1         Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade (lees ook letsel), geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan opdrachtnemer of derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, worden de kosten gedeeld tussen de opdrachtgevers van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig waren;

6.2         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht  door  opdrachtnemer, aan de honden of voor schade aangebracht door de honden onderling;

6.3         Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel, welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

6.4         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van vieze of nat zijnde thuisbezorgde hond(en);

6.5         Indien aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;

6.6         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven of bij het uitvoeren van de opdracht;

6.7         Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij de opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – betalingen

7.1         De vergoeding voor de diensten geleverd of te leveren door de opdrachtgever, of voor ontstane kosten zoals voorgaand beschreven, geschiedt op basis van contante betaling of betaling per automatische incasso, wanneer hiervoor door de opdrachtgever toestemming is verleend door ondertekening van een machtiging. Rekeningen worden zo mogelijk vooraf gemaakt en verstuurd, maar nooit later dan een maand nadat de betaling is geschied;

7.2         De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk één werkdag voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd kan het volledige bedrag voor het uitlaten alsnog in rekening worden gebracht;

7.3         Indien betaling door opdrachtgever binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien betaling binnen 60 dagen niet is voldaan, volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag. Het staat de opdrachtnemer vrij om gedurende de periode van non-betaling de dienstverlening stop te zetten dan wel definitief te beëindigen;

7.4         Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zullen alle bijkomende (incasso)kosten op de opdrachtgever worden verhaald.